Stallingvoorwaarden Caravan en Camperstalling “Stalling de Zouwe”

De onderwerpen die aan bod komen op de volgende 3 pagina’s zijn:

 • Toepasselijkheid Stallingjaar/ openingstijden Geboden, Verboden Aansprakelijkheid/ Verzekering
 • Betalingen
 • Geschillen
 • Overgangsbetalingen

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij StallingdeZouwe als verhuurder van de stallingruimte optreedt.
Huurder is een ieder die enig object (zijnde bijvoorbeeld caravan, camper, auto of boot) stalt/ huurt bij – StallingdeZouwe. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
De stallingovereenkomst tussen StallingdeZouwe en de huurder komt tot stand na het ondertekenen van het inschrijfformulier/huurovereenkomst door de huurder.
In de stallingovereenkomst verklaart de huurder een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te gaan.
De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend wederom verlengd voor de overeengekomen stallingperiode van 12 maanden.

2. Stallingjaar/ Openingstijden

 • Het stallingjaar loopt van Datum plaatsing plus 12 maanden.
 • Een afwijkend stallingjaar of een gedeeltelijk stallingjaar kan in overleg met StallingdeZouwe worden overeengekomen bij hoge uitzondering.
 • De stalling is open: Van 1 maart t/m 1 Dec.

Gedurende deze periode kan het object, mits 24 uur van te voren aangemeld en iov naar opties, 7 dagen per week worden gehaald of gebracht tussen 08/17:00.
Aanmelden via tel.nr. 0183-602711 / 0651-672268 of website www.stallingdezouwe.nl

 • Voor kennismaken en/of de eerste keer brengen van uw object is de stalling gedurende deze periode geopend op alle zaterdagen tussen 08:00 en 12:30 uur of op de maandag iov tussen 08:00 17:00 wel even bellen van tevoren svp zodat we een afspraak kunnen maken en u rondleiden.
 • Buiten deze tijden is de stalling alleen toegankelijk na overleg en afspraak.

3 Geboden, verboden

Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein aan de Zouwendijk 10. StallingdeZouwe zorgt voor het stallen.
Indien u het object wenst op te halen uit de stalling of te brengen, dient u dit tenminste 24 uur van tevoren te melden. Met vermelding van uw naam en klantnummer, bij voorkeur via Whatsapp of de website.
Het object wordt door StallingdeZouwe nooit afgegeven aan derden zonder expliciete toestemming van de huurder. Huurder of diens gemachtigde dient zich bij het ophalen van het object te kunnen legitimeren.
Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van de eigenaar van StallingdeZouwe, het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte. Het is de huurder niet toegestaan de stallingplaats aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van StallingdeZouwe mag de stallingruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de caravan, camper, auto of boot, het pompen van banden en evt wassen kan altijd iov.

Het is de huurder tijdens de stalling verboden om gas(flessen), olie- of benzine (reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken, dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan het gestalde object aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is de huurder aansprakelijk. Dit geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit het object lekkende olie en dergelijke. Huren van opslag ruimte mag nimmer leiden tot overtreding van enige wetten omtrent illegale goederen. Huurder is verplicht ten alle tijden StallingdeZouwe of diens gemachtigde toegang tot het gestalde object of gehuurde ruimte te verschaffen teneinde nakoming van de hiervoor bedoelde wetten en veiligheidsvoorschriften te controleren.
Brandstoftanks van auto’s waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken. Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
Het is de huurder verboden zich zonder toestemming van de eigenaar in de stallingruimte te bevinden.
Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto/ boot/ motor/ oid doet. De stallingruimte wordt niet verwarmd. Als u uw object weer binnen 7 dagen komt ophalen, kunnen we genoodzaakt zijn deze tijdelijk buiten te stallen.

4. Aansprakelijkheid/ verzekering

Stallingdezouwe is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de stalling periode alles is geheel op eigen risico.
De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object /goederen WA en Casco te verzekeren daar deze ten alle tijden geheel onder zijn eigen verantwoordelijk blijven vallen.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
Betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt geheel op eigen risico en kan nooit aanleiding zijn dat schade voor rekening StallingdeZouwe is. Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
StallingdeZouwe is nooit verantwoordelijk voor schade door natuur fenomenen zoals storm, hagel, vorst, Sneeuwval, brand, instorting of andere natuurverschijnselen.
StallingdeZouwe is slechts in het uitzonderlijk geval aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove opzettelijk schuld van StallingdeZouwe of personen in dienst van StallingdeZouwe, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

5. Betalingen

Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingjaar dient de verschuldigde huur door StallingdeZouwe te zijn ontvangen.
Indien het overeengekomen stallingjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan de periode 1 jan t/m 31 dec , dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar binnen 14 dagen na aanvang contract daarvan te geschieden.
StallingdeZouwe zal een eventuele verhoging van het stallinggeld uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de (verlengde) contractduur schriftelijk aan de huurder kenbaar maken.
Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft StallingdeZouwe zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door StallingdeZouwe op de huurder verhaald worden.
StallingdeZouwe heeft het recht het object/ goederen onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde bedrag geheel door huurder is voldaan.
Restitutie van huur in lopende periode is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en StallingdeZouwe over de stallingvoorwaarden is StallingdeZouwe gemachtigd het contract te verbreken. Hierbij wordt geen stallinggeld gerestitueerd.
De huur van stallingruimte is overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingjaar verkoopt, na verkregen goedkeuring van StallingdeZouwe. De nieuwe eigenaar is alsdan gehouden deze stallingvoorwaarden na te leven en treedt in de plaats van de oude eigenaar. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie.
Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, verplichten huurder en StallingdeZouwe zich tot alles waartoe zij op grond van de wet en/of plaatselijke verordeningen jegens elkaar gehouden zijn.

6. Geschillen

Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Dordrecht.

7. Overgangsbepaling

Deze stallingvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2012.

Tarieven

Een overzicht van onze tarieven kunt u op de pagina ‘Tarieven‘ vinden.

 • Als objecten breder zijn dan 2,40 m wordt een onderling aangepast tarief afgesproken.
 • Maximale hoogte van alle objecten stalling overkapping is 2,7 m, is uw object hoger dan wordt een onderling aangepast tarief en plaats afgesproken.
 • De caravan, vouw-bagagewagen, camper of boot kan zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn worden maximaal 4 x per jaar gehaald en gebracht worden.
 • Huurder dient hieromtrent 24 uur van te voren met verhuurder een afspraak te Maken via whatsapp of de website www.stallingdezouwe.nl of tel.nr. 0651-672268

Alle hierboven genoemde prijzen gelden op jaarbasis. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.